متن


معرفی خاتم کاری

خاتم کاری را بشناسیم

” ترکیبی از چند ضلعی های منظم”، ” هنر آراستن اشیای چوبی به صورت موزاییک کاری”، “کنده کاری یک طرح به وسیله اجزا چوبی و مواد دیگری که بعداً بر زمینه چوبی نصب می گردد.” این ها جملاتی هستند که در هر جستجوی که در باب خاتم و خاتم کاری انجام شود توجه بیننده را به خود جلب می کنند.  اما چرا به این هنر “خاتم کاری” گفته می شود؟ و چرا “خاتم”؟ در جستجویی که در لغت نامه دهخدا داشتیم به یکی از معانی کلمه خاتم می رسیم که بدین شرح است: ” مهر و انگشتری و جز آن که بدان مهر کنند؛ از آلات و لوازم پادشاهان است بفتح تاء و کسر آن و آن را برای زینت در انگشت کنند و بدین جهت خاتم نامیده شده که مکاتیب پادشاهان بدان اختتام می یافته است.”