چندرســـانه ای


آموزش معرق منبت، حمید طوجی(انتشارات ارمغان)

آموزش معرق منبت، حمید طوجی(انتشارات ارمغان)

آموزش معرق منبت، حمید طوجی

(انتشارات ارمغان)

مدل کالا: آموزش معرق منبت- حمید طوجی

20,000 تومان


آموزش معرق کاری، معرق سوخته و معرق روکش،حمید طوجی(انتشارات ارمغان)

آموزش معرق کاری، معرق سوخته و معرق روکش،حمید طوجی(انتشارات ارمغان)

آموزش معرق کاری، معرق سوخته و معرق روکش

،حمید طوجی

(انتشارات ارمغان)

مدل کالا: آموزش معرق کاری- حمید طوجی

20,000 تومان


آموزش پیکر تراشی چوب، حمید طوجی، (انتشارات ارمغان)

آموزش پیکر تراشی چوب، حمید طوجی، (انتشارات ارمغان)

آموزش پیکر تراشی چوب،

حمید طوجی،

(انتشارات ارمغان)

مدل کالا: پیکر تراشی چوب

20,000 تومان


اتصالات چوبی، حمید طوجی، (انتشارات ارمغان)

اتصالات چوبی، حمید طوجی، (انتشارات ارمغان)

اتصالات چوبی، حمید طوجی،

(انتشارات ارمغان)

مدل کالا: اتصالات چوبی،

حمید طوجی

20,000 تومان


رنگ کاری چوب، حمید طوجی، (انتشارات ارمغان)

رنگ کاری چوب، حمید طوجی، (انتشارات ارمغان)

رنگ کاری چوب،

حمید طوجی،

(انتشارات ارمغان)

مدل کالا: صنایع چوب، رنگ کاری چوب

12,500 تومان


رویه کوبی مبل ، حمید طوجی(انتشارات ارمغان)

رویه کوبی مبل ، حمید طوجی(انتشارات ارمغان)

رویه کوبی مبل ،

حمید طوجی

(انتشارات ارمغان)

مدل کالا: رویه کوبی مبل

-انتشارات ارمغان

5,000 تومان


طرح های معرق 1، حمید طوجی (انتشارات ارمغان)

طرح های معرق 1، حمید طوجی (انتشارات ارمغان)

طرح های معرق 1،

حمید طوجی

(انتشارات ارمغان)

مدل کالا: طرح های معرق

12,500 تومان


قاب سازی، حمید طوجی، (انتشارات ارمغان)

قاب سازی، حمید طوجی، (انتشارات ارمغان)

قاب سازی،

حمید طوجی،

(انتشارات ارمغان)

مدل کالا: قاب سازی- حمید طوجی

12,500 تومان


مجموعه سوالات آزمون صنایع چوب، حمید طوجی(انتشارات ارمغان)

مجموعه سوالات آزمون صنایع چوب، حمید طوجی(انتشارات ارمغان)

مجموعه سوالات آزمون صنایع چوب

حمید طوجی

(انتشارات ارمغان)

مدل کالا: سوالات آزمون صنایع چوب

20,000 تومان


گره چینی، حمید طوجی، (انتشارات ارمغان)

گره چینی، حمید طوجی، (انتشارات ارمغان)

گره چینی،

حمید طوجی،

(انتشارات ارمغان)

مدل کالا: گره چینی- حمید طوجی

20,000 تومان